ThermoNox®

Resum

Tots els estadis evolutius dels insectes moren per coagulació proteica i enzimàtica. 100% respectuós amb el medi ambient. S’aconsegueix la eliminació de les plagues per un procés tèrmic 100% efectiu.

La efectivitat dels tractaments tèrmics es basa en el fet de la desnaturalització de les enzimes animals quan es superen els 42ºC. Aquest fet ocasiona la detenció dels processos metabòlics i de la biosíntesi provocant la mor de l’individu. Els resultats recentment publicats per l’“agencia medioambiental federal de Berlín” dels assajos mostren els següents resultats:

“Una exposició de 30 minuts a 45ºC o de 10 minuts a 50ºC és suficient per a eliminar tots els estadis evolutius dels insectes”.

Especialment dissenyat per a controlar les plagues dels productes emmagatzemats i de les xinxes dels llits.Un sol tractament és suficient.

Durant el tractament, s’identifiquen fàcilment els espais on les plagues es refugien. Això permet la creació de protocols d’higienització més efectius.

No hi ha exposició a productes químics.

Gràcies a la facilitat per a aconseguir una bona circulació de l’aire, és una alternativa econòmica a d’altres estratègies de control. Els insectes no poden desenvolupar cap tipus de resistència al calor, a diferència del que passa amb d’altres estratègies de control (química tradicional o gasos fumigants). Les zones tractades es poden inspeccionar durant el tractament.

1. Tots els insectes moren per coagulació proteica i enzimàtica

2. Tecnologia 100% respectuosa amb el medi ambient. Control de plagues mitjançant l’ús de la calor, 100 % efectiu

3. Especialment dissenyat per controlar plagues d’insectes dels productes emmagatzemats i de xinxes dels llits. Un sol tractament  és suficient

4. Durant el tractament es detecten fàcilment les zones on els insectes es refugien. Això permet la creació de protocols d’higienització més efectius.

Tractament

100% efectiu, 100% respectuós amb el medi ambient.

No només l’home, sinó també d’altres moltes espècies d’insectes utilitzen el gra (les llavors), els seus productes derivats i els cereals com a font fonamental d’aliment. Alguns d’aquests insectes son els corcs (Sitophilus ssp), les  arnes de la farina (Ephestia ssp) i els escarabats de la farina (Tribolium ssp).

Els insectes proliferen a temperatures que oscil·len entre els 15ºC i els 35ºC, però a temperatures superiors a 45ºC tots els estadis evolutius dels insectes (incloent els ous) moren en poc temps. Els insectes no poden reduir la seva temperatura corporal utilitzant la transpiració o la respiració. Quan es veuen exposats a aquestes temperatures, els insectes moren a causa de la coagulació de les proteïnes dels seus cossos.

Des de l’antiguitat, el calor s’ha utilitzat per a controlar les plagues. Alguns nous sistemes de generar calor s’han desenvolupat durant els últims anys, normalment creant altes temperatures en zones exterior i introduint el calor als edificis mitjançant conductes especials.

Aquest sistema presenta molts inconvenients ja que és difícil d’assegurar que totes les zones de l’interior de l’edifici siguin exposades a la temperatura desitjada (això només es pot aconseguir augmentant la temperatura de l’aire, però pot ser perillós per als equips electrònics, per exemple).

ThermoNox es basa en una tècnica d’escalfament de l’aire que envolta la zona a tractar dins de l’edifici sense la necessitat d’assolir temperatures molt altes per a eliminar qualsevol tipus de plaga.

Els calefactors ThermoNox creen una circulació de l’aire interior de la zona on es realitza el tractament i s’assegura un menor consum elèctric.

Durant el tractament, la temperatura es controla de forma directa. Monitoritzem tots i cadascun dels calefactors utilitzats podent controlar automàticament la temperatura del flux de l’aire, amb aquest mètode aconseguim un estalvi energètic i a la vegada s’eliminen les plagues sense la necessitat de sotmetre la zona tractada a temperatures molt elevades.

Utilitzem calefactors de manera que ens assegurem d’aconseguir la temperatura adequada.

En utilitzar diferents calefactors podem tractar totes les zones incloent petites esquerdes, racons o forats que podrien oferir refugi als insectes.

Cadascun dels calefactors s’ha dissenyat de manera que el flux d’aire es transfereix directament sobre el terra. Aquesta és una gran avantatge perquè els insectes que estiguin refugiats a l’interior de la maquinaria, zones de pas dels cables elèctrics, etc…, tractaran d’escapar cap al terra fugint del calor; però no podran escapar ja que també moriran en el terra.

Com

Només necessitarem escalfar l’aire de l’habitació o sala a tractar. Per aquest motiu el consum d’electricitat és mínim si el comparem amb d’altres mètodes de tractament tèrmic. En utilitzar diferents calefactors, som capaços de detectar els punts o zones fredes i dirigir el calor cap a elles. No existeix cap lloc on els insectes puguin amagar-se.

El tractament tèrmic consisteix en:

–          Fase d’escalfament. Els insectes es desenvolupen i es reprodueixen a temperatures entre els +15ºC i els +35ºC. A temperatures al voltant dels 45ºC podem eliminar tots els estadis evolutius dels insectes, incloent larves i ous, en només unes poques hores, per coagulació enzimàtica i proteica. Començarem escalfant lentament l’aire fins a arribar a una temperatura que oscil·li entre els 50ºC i els 60ºC. D’aquesta manera evitem fer malbé la maquinaria, estructures, etc…, que pugui haver a la zona tractada. En utilitzar calefactors mòbils assegurem una correcta distribució de la temperatura.

–          Fase de manteniment. Una vegada hem arribat a la temperatura desitjada (50ºC-60ºC) la mantindrem durant 10-40 hores. Això permet assegurar que també el racó o l’esquerda més petita són tractades. Podem controlar la temperatura fàcilment utilitzant pistoles làser per a la mesura de temperatura. Quan detectem punts freds, només tindrem que redirigir el flux d’aire movent els calefactors. D’aquesta manera podem assegurar que assolim la temperatura desitjada incloent les zones asilades pel mobiliari o maquinaria.

–          Fase de refredament. Una vegada el tractament ha finalitzat, els calefactors es desconnecten i l’aire, el mobiliari, la maquinaria, l’estructura, etc…, recuperen lentament la seva temperatura habitual. D’aquesta manera evitem els possibles desperfectes que es podrien causar com a conseqüència d’un ràpid canvi de temperatura en l’interior de l’àrea tractada.

Eficàcia

Les avantatges d’utilitzar ThermoNox inclouen:

 1. Estratègia de control de plagues lliure de substàncies tòxiques.
 2. Alternativa econòmica al fer moure l’aire de forma eficient per la zona tractada.
 3. No hi ha cap necessitat de desmuntar maquinaria, equips, equipament de transport. Només hauran d’estar buits.
 4. No existeix cap tipus de residu quan el tractament ha finalitzat.
 5. En poder accedir a les zones tractades quan el tractament s’està realitzant, podem identificar les zones on els insectes s’amaguen i l’existència d’esquerdes a zones de difícil accés. Això pot ajudar a establir uns protocols de neteja i manteniment molt més precisos.
 6. No es necessari sol·licitar cap tipus d’autorització oficial prèvia per a realitzar aquest tractament.
 7. Els insectes NO poden desenvolupar resistències als tractaments tèrmics.
 8. Tots els estadis evolutius dels insectes, ou, larva, pupa i adult, moriran a causa de la coagulació enzimàtica i proteica.
 9. El tractament ThermoNox es realitza a espais tancats i per aquest motiu no existeix la necessitat de senyalitzar la zona o posar cartells a l’exterior, alertant de l’existència del tractament tèrmic.
 10. Qualsevol persona pot entrar i moure’s mentre es realitza el tractament. No es necessari utilitzar cap tipus de roba o equip especial.
 11. Els nostres clients normalment utilitzen com a publicitat positiva el fet de controlar les plagues mitjançant sistemes totalment no tòxics.

Per a més detalls sobre ThermoNox.

ThermoNox Silo

ThermoNox Silo

Los Silos como los que contienen harinas son áreas donde pueden generarse diversas plagas:

 • Insectos que constituyen plagas propias de los productos almacenados
 • Mohos y Levaduras (debido a la condensación que se produce en el interior de los Silos)
 • Ácaros (asociados generalmente a la existencia de humedades)

El tratamiento térmico por medio de aire caliente en movimiento en el interior de los Silos permite:

 • Eliminación de insectos que constituyen plagas propias de productos almacenados
 • Eliminación de ácaros
 • Eliminación de hongos, mohos y levaduras
 • Disminución drástica de bacterias en las áreas tratadas

El sistema ThermoNoxSilo permite la eliminación de insectos, ácaros y mohos de forma totalmente segura, estando acreditado como maquinaria apta para uso en zonas consideradas ATEX 21, como los silos. Actualmente es el único sistema en el mundo autorizado para tratar térmicamente zonas explosivas como los interiores de muchos Silos, como aquellos que contienen granos y harinas.

Una consecuencia lógica de la disminución de la humedad producida por el uso de aire caliente en movimiento es que las costras de harina u otros productos que se forman en el interior de los Silos se secarán. Una vez secas se desprenderán de las paredes cayendo a su base arrastrando mohos, ácaros e insectos que pudiera haber entre la costra y la pared del Silo. Una vez finalizado el tratamiento, simplemente deberán retirar la harina o el grano caídos de la base del Silo. Podemos considerar, pues, que el Silo, una vez finalizado el tratamiento estará libre de costras y limpio por dentro. En cualquier caso, si se desea realizar una posterior limpieza del interior del Silo, esta será mucho más sencilla al no haber restos enganchados en las paredes.

Descripción del sistema

A lo largo del tiempo se han utilizado diversas formas de tratamientos por calor. Hasta que el sistema Thermonox® fue desarrollado la mayor parte de los equipo utilizaban calefactores a base de gas o derivados del petróleo que se instalaban en el exterior de los edificios que debían tratarse. El aire caliente se introducía en el interior del edificio a través de conductos temporales o permanentes.

Por ello, la temperatura a la que el aire debe ser dirigido al interior del espacio a tratar ha de ser significativamente superior a los 50º C para asegurar que se llega a las temperaturas letales para los insectos en todos los puntos y partes del área a tratar. Aportar aire a elevada temperatura es peligroso y puede causar daños por sobre-exposición al calor de algunos equipos especialmente sensibles. El control de la temperatura es difícil porque el aporte de aire caliente que provenga de una sola fuente exterior ha de distribuirse a diversos espacios del área a tratar y cada una de estas partes podrá responder de forma diferente. Otra desventaja de este método es que el aire caliente tiende a ir directamente al techo del edificio o del silo. Pero el aire debería dirigirse directamente al suelo que es donde más se necesita.

El consumo de energía es muy importante porque el aire se ha de calentar desde el exterior, desde la temperatura que hay en el exterior hasta una temperatura superior a la del tratamiento antes de poder introducirlo dentro del edificio a tratar.

Por el contrario el sistema Thermonox® se basa en el principio de que tan solo se ha de calentar el aire que encontramos dentro de un edificio y que no se necesita llegar a muy altas temperaturas para eliminar una plaga. Los calefactores provocan la circulación de flujos de aire al interior del área a tratar lo que permite que el consumo de energía sea más bajo.

Durante un tratamiento con el sistema Thermonox® la temperatura se controla directamente. Cada calefactor monitorea y controla de forma automática la temperatura del flujo de aire que emite y, en consecuencia, la del suelo/área/sector que trata, por lo que un tratamiento con el sistema Thermonox® puede trabajar con temperaturas más bajas y menor consumo de energía. Esto es muy importante en el caso de zonas donde se utilizan componentes eléctricos sensibles o cajas de control electrónicas.

Descripción Técnica

Los calefactores ThermoNoxSilo® están equipados con un ventilador axial de 0,75 kW, tres calefactores de 6 KW cada uno para un total de 18 KW / unidad. Cada calentador lleva un control termostático así como hay un regulador general de seguridad. El aporte de electricidad trifásica (380-400 Volts) se realiza mediante un cable de gran longitud para adaptarnos a cualquier circunstancia y medida de los silos. El panel de control estará siempre colocado fuera del silo e irá unido a la unidad calefactora por un cable ATEX 21.

Las dimensiones del calefactor están diseñadas para que pueda entrar por cualquier boca de hombre de cualquier silo (40 cms x 40 cms x 70 cms). El calefactor está fabricado en aluminio puro (97%) y cobre (3%). El consumo energético es 18.75 kW (18 kW para calentar, 0,75 kW para el ventilador). El peso del calefactor incluyendo el peso del cable es de 80 kg.

Funcionamiento

Un ventilador axial aspira el aire y lo envía por los elementos utilizados para calentar el aire. El aire caliente sale por el extremo opuesto de la unidad pero la propia unidad emite calor cuando está en funcionamiento. Debido al hecho que tan solo necesitamos calentar el aire que hay dentro del Silo la eficiencia térmica se optimiza y el consumo de energía es el menor posible.

La temperatura del aire en circulación se controla mediante los termostatos integrados. Cuando la temperatura del Silo alcanza aproximadamente los 58º C el termostato inhibe los elementos utilizados para calentar el aire. Cuando la temperatura baja los elementos utilizados para calentar se vuelven a poner en funcionamiento para mantener la temperatura máxima entorno a los 58º C. En caso de mal funcionamiento – cuando la temperatura del aire sobrepasa los 58º C, el control de seguridad se activa e impide el aporte de energía al calefactor. De esta forma la temperatura mayor que se podría alcanzar son 60 – 62º C.

ThermoNoxSilo incluye un sistema de grúa y poleas para poder introducir una o dos unidades en el interior del Silo y, sin necesidad de abrir el Silo, poder girar las unidades para distribuir el aire caliente. Por ello es posible introducir aire ya caliente directamente a grandes equipos que tienen una baja conductividad térmica. Al iniciar el tratamiento se introduce la máquina ThermoNoxSilo y los sensores de temperatura. Para ello usaremos una grúa especial que nos permitirá mover y voltear la unidad sin necesidad de abrir el Silo. En el caso de Silos más grandes la misma grúa permite usar dos máquinas a la vez. Los sensores de temperatura, situados en el exterior del Silo, nos irán dando información sobre la temperatura interior.

Se comenzará inyectando el aire hacia la base del Silo para asegurarnos de que todo lo que caiga de cualquier parte del Silo lo haga sobre una superficie ya caliente y, por lo tanto, letal para insectos y ácaros. Cuando la parte inferior del Silo esté ya a la temperatura deseada, se podrá voltear la unidad para, en este caso, inyectar el aire ya caliente hacia la parte superior del Silo. De esta forma, se conseguirá que todo el interior del Silo esté a una temperatura letal para ácaros e insectos.

Ventajas del uso del sistema ThermonoxSilo®

Como mínimo podemos mencionar una docena de ventajas que le puede aportar el sistema ThermonoxSilo®:
1. Sistema de control de plagas totalmente no tóxico.
2. Alternativa de bajo coste gracias a la recirculación del aire.
3. No hace falta limpiar a fondo los Silos, tan solo han de vaciarse.
4. No queda ningún residuo en el Silo ni en el producto almacenado.
5. Los sensores que se colocarán en el interior del Silo permitirán monitorizar en todo momento la temperatura en todo su interior.
6. No se necesita ningún tipo de autorización oficial
7. Los insectos no desarrollan ningún tipo de resistencia.
8. Se eliminarán, también, los huevos de los insectos.
9. Se eliminarán también hongos y ácaros.
10. El sistema ThermonoxSilo® es totalmente interior, no hace falta colocar señales exteriores de advertencia (por el uso de productos nocivos o tóxicos).
11. Durante el tratamiento grumos y costras de harinas o similares caerán de las paredes donde están fijados quedando, así, el interior del Silo limpio.
12. Puede hacer publicidad sobre el hecho de que está utilizando una alternativa de control no tóxica.


Comments are closed.