Consell de la setmana

Noves regulacions de la U.E.

Les noves regulacions de la Unió Europea 1169/2011 relatives a la necessitat d’aportar informació al consumidor entra en vigor el proper 13 de Desembre de 2014, amb l’única excepció que els continguts nutricionals han d’estar inclosos a les etiquetes dels productes alimentaris el 13 de Desembre de 2016. La nova llei modifica la legislació sobre l’etiquetatge de productes alimentaris en els següents punts:

  • Origen de l’etiqueta. S’ha d’incorporar el país d’origen de la carn d’ovella, porc, cabra i pollastre, no processada. Es manté la legislació que obliga a mantenir l’origen de la carn de vedella, de l’oli d’oliva, de la mel, etc.. El país d’origen també s’haurà d’indicar en el cas que el consumidor pugui portar-se a engany. Es realitzarà un estudi per verificar si hauria de ser obligatori incloure a l’etiqueta l’origen de productes alimentaris com la llet, llet usada en vaqueries, aliments no processats, productes que inclouen un sol ingredient, ingredients que representen més d’un 50% del contingut d’un producte alimentari i en el cas de carn que sigui usada com a ingredient.
  • Llegibilitat. Ha de donar-se informació obligatòria sobre els productes alimentaris que s’ha de visualitzar en una grandària de lletra no inferior a 1,2 mm (en el cas de petits envasos la grandària de la lletra és de 0,9 mm quan la superfície major de l’envàs sigui menor que 80 cm2). La informació ha de ser clarament llegible, fàcilment detectable i indeleble. El nom del component alimentari, el seu pes net, contingut alcohòlic (quan sigui superior a 1,2 %, volum), ha d’estar inclòs a l’etiqueta amb els requeriments de grandària ja indicats. Existeixen diversos tipus de requeriments per a les etiquetes d’alguns tipus d’envasos (ampolles de vidre retornables, contenidors amb una superfície màxima de 10 cm2).
  • Etiquetes que indiquen la presència d’al·lergògens. Les substàncies o productes que poden provocar al·lèrgies s’han d’indicar a aliments no pre-envasats. Els ingredients o productes usats en el procés de producció que poden ocasionar al·lèrgies o intoleràncies s’han d’indicar a la llista d’ingredients amb referència expressa al nom de la substància que causa l’al·lèrgia o la intolerància (tal com regula la UE) i s’han d’emfatitzar de manera que es vegin clarament i es distingeixin dels altres ingredients del producte.
  • D’altres. Altres ítems inclouen l’expressió de la quantitat neta, de la data de congelació, de la data d’envàs, la substitució d’un component d’un ingredient, l’aigua afegida i la indicació quantitativa dels ingredients.

Font: U.E. i University of Reading

Comments are closed.