Control d’aus

Resum

PER QUÈ SÓN LES AUS UNA PLAGA? Hi ha diverses raons per les quals considerem que en ocasions les aus són una plaga:

• Riscos per a la salut. Les aus, els seus excrements i els materials que utilitzen per a construir els seus nius poden ser portadors de diferents bacteris, fongs i virus que poden provocar malalties com Histoplasmosis, Salmonel·la Grip, Aviària, Encephalitis, Meningitis, Candidiasi o Vibriosi entre moltes altres. També poden ser portadores de paràsits i àcars.

• Danys a les propietats. Les tècniques de construcció han permès crear espais ideals perquè les aus niïn o es posin sobre diversos tipus d’estructures. Aquests, els proporcionen refugi i alturons (perquè puguin detectar aliment i aigua). Els excrements de les aus són àcids i poden corroir la pintura, materials de construcció (acer, fusta, formigó, maó, teules, etc.). Com més temps portin els excrements sobre una superfície major serà la destrossa.

• Seguretat. Les persones podem patinar sobre excrements de coloms o de qualsevol altra au i, fins i tot, sol·licitar compensació pel dany rebut. Les aus poden afectar als avions, cada any es registren milers de xocs entre avions i aus.

• Canonades de drenatge obstruïdes. Si les aus utilitzen els conductes de drenatge o llocs similars per a posar-se sobre ells o per niar, els seus nius i/o excrements poden obstruir i bloquejar el sistema. Aquest fet pot provocar grans danys a l’estructura dels edificis afectats, especialment en el cas de pluges intenses i afavorir l’aparició de fongs, insectes, etc..

• Imatge corporativa. Especialment en el cas de la indústria alimentària és molt important que no hi hagi plagues, incloent aus, per les instal·lacions (per seguretat, higiene, etc.). Però, a més, els consumidors no acceptaran veure un edifici on es produeixen aliments amb restes d’excrements d’aus a la seva façana o a les seves finestres o teulades. Poden pensar que igual que l’edifici per la seva banda exterior està brut i poc sanejat, també podria estar-ho per la seva part interior. Protegeixi la seva marca.

• Les aus poden afectar a les collites, consumir molts aliments destinats a les persones o als animals.
• A més de ser potencials portadores de malalties i ectoparàsits (especialment àcars i paparres que poden mossegar als humans), les aus poden ser desagradables pels sorolls que emeten.

• Algunes aus, especialment les gavines, poden actuar de forma agressiva fins i tot amb les persones, especialment quan busquen aliment o veuen els seus nius amenaçats.

Hem d’entendre que les aus són molt beneficioses per a moltes coses. No obstant això han de ser gestionades per a evitar que accedeixin a l’interior d’una factoria de productes alimentaris, quan instal·len els seus nius en edificis històrics, quan poden suposar un risc per a les persones (en els aeroports, per exemple), etc..

Tractament

Normalment la solució més eficaç per gestionar una plaga d’aus ens la ofereix la Gestió Integrada de Plagues. Això inclou reparacions estructurals, adequada gestió de residus, formació, ús de tècniques mecàniques i, en ocasions l’ús d’estratègies biològiques. L’ús de tècniques o estratègies químiques no és habitual, tan sols en el cas de situacions molt específiques. La major part dels programes de control d’aus requereixen d’una adequada planificació i de temps. Li oferim:

• Disseny d’un pla específic per a vostè. Aquest procediment es lliurarà per escrit i inclourà dibuixos o fotografies dels sistemes d’exclusió proposats, sempre que això sigui necessari.

• Ús de sistemes gairebé invisibles en la implantació de tècniques d’exclusió d’aus.
• Plantejarem un procediment de manteniment quan s’instal·lin sistemes d’exclusió d’aus.

• Podem dissenyar un protocol per a una adequada gestió dels aliments i de l’aigua.

• Ajudar-li a millorar la gestió dels residus generats.

• Assessorament a l’hora de dissenyar les seves naus, la seva casa, el seu edifici, etc., per minimitzar la possibilitat que hi hagi zones ideals on les aus niïn o es posin sobre elles.

• Podem ajudar-li a dissenyar la seva zona enjardinada per a reduir la possibilitat que les aus trobin zones on niar o on parar-se.

Com

Normalment l’exclusió és el sistema més utilitzat per controlar plagues d’aus. Estan sorgint noves tècniques que a mesura que es vagin establint podran millorar la gestió sobre una plaga d’aus. Les xarxes duren cada vegada més, són gairebé invisibles, també utilitzem línies de monofilament (elèctriques o no) i molts altres sistemes. Les tècniques d’exclusió són mètodes que no eliminen aus però que les mantenen allunyades dels espais que es desitja protegir. També existeixen sistemes de captura que sempre es gestionaran complint la legalitat vigent (sacrifici controlat i autoritzat o ús d’aus per a falconeria i/o caça). El primer que li oferim és realitzar una inspecció a consciència i dissenyar un pla específic per a vostè i les seves necessitats que, segur, arribarà fins i tot a superar les seves expectatives. Alguns dels sistemes que podem emprar inclouen:

EXCLUSIÓ:
• Reparacions estructurals. Podem oferir-li un informe complet perquè pugui realitzar vostè mateix les reparacions estructurals o bé perquè les facin els nostres tècnics.

• Ús de cables de monofilament. Aquest sistema ho apliquem habitualment a cornises o sortints, a zones on les aus es paren o descansen.

• Ús de cables elèctrics. Normalment s’utilitzen dos cables. Aquests, són d’alt voltatge i baix amperatge el que implica escàs risc per a les persones.

• Pinxos i pues. Existeixen diferents sistemes que s’adapten a cada tipus d’au i a cada situació.

• Ús de xarxes. Normalment són gairebé invisibles i preserven les característiques estètiques del seu edifici

• Gels i pastes. Usualment s’utilitzen com a repel·lents. Les aus, en entrar en contacte amb aquests s’incomoden.

Existeixen altres possibilitats que podrem manejar en funció de la plaga detectada i de la situació concreta.

També oferim programes de manteniment que asseguraran la completa efectivitat dels sistemes utilitzats per a controlar la plaga.

Eficàcia

Podem oferir-los una inspecció minuciosa que anirà seguida d’un pla d’actuacions global però alhora complet. Quan es proposi l’ús de sistemes d’exclusió els oferirem una completa explicació de les mesures indicades en el nostre pla, cóm seran implementades i els resultats que s’obtindran. S’inclouran fotografies, diagrames, etc., que mostraran com es veurà la zona tractada una vegada aplicades les mesures proposades.

Serem eficients i ens assegurarem que els treballs es realitzen de forma adequada i que la funcionalitat i estètica de l’edifici quedi sempre preservada.


Comments are closed.